top of page
MoNoaPhotography305.jpg

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van de diensten bij MoNoa Photography gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien er voor zover deze door de fotogaaf uitdrukkelijke en schriftelijk zijn aanvaard

MoNoa Photography doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de materialen of workshop locaties. De fotograve zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

1. Offertes

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

 2. Een offerte heeft een geldigheidstermijn van 14 dagen en niet meer van toepassing na de vervaldatum.

 3. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of andere opdrachten.

 4. Nadat is aangegeven dat met definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende werkzaamheden en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda genoteerd.

 5. Met het tekenen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het genoemde bedrag in de offerte.

 6. Een offerte is op basis van een inschatting van werkuren. Mochten er nog extra wensen zijn dan wordt er een uurtarief gerekend welke genoemd wordt in de offerte. Wanneer dit het geval is zal dit tijdig en in overleg worden aangegeven

 7. MoNoa Photography heeft binnen 72 uur na het verzenden van de offerte, het recht om zijn aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.

2. Aanvaarding Foto Opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod via de mail te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken

 3. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte betaling van meerkosten.

3. Uitvoering Foto Opdracht

 1. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin MoNoa Photography werkt.

 2. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage.

 3. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

 4. MoNoa Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage.

 5. MoNoa Photography heeft het recht om de Fotoreportage ten alle tijde te stoppen om redenen als onvoorzien/onverwacht gedrag van mens en dier.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen dienen contant of per bank te geschieden. 

 2. De opdrachtgever ontvangt via de mail een factuur.

 3. De fotograaf rekent een aanbetaling, zodat u plekje in de agenda is verzekerd. Echter worden er bij afzegging wel kosten in rekening gebracht. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden.

 4. Betaling geschiedt contant direct na de fotosessie of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeen gekomen.

 5.  Is het totaal bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

5. Leveringen & Bestellingen

 1. De bewerkte foto’s worden binnen twee tot vier weken, nadat de opdrachtgever de gewenste foto’s heeft doorgegeven en de betaling heeft voldaan, geleverd tenzij anders is overeengekomen.

 2. Fotografisch werk dat door MoNoa Photography zichtbaar wordt gesteld mag uitdrukkelijk niet door opdrachtgever worden gebruikt of opgeslagen voor een ander doeleinde dan het kiezen van een foto voor eindbewerking en levering door MoNoa Photography.

 3. Elke gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 4. De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijke geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 5. De fotograaf beslist welke foto's naar haar normen geschikt zijn voor de nabewerking in de stijl van MoNoa Photography en worden geplaatst in een Online Web Gallery die beveiligd zal zijn met een persoonlijk wachtwoord.

 6. De opdrachtgever kan geen beroep doen op foto’s die volgens MoNoa Photography niet geschikt zijn om te tonen.

 7. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de NEF bestanden of onbewerkte Jpeg beelden.

 8.  MoNoa Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast.

 9.  De gekozen digitale foto bestanden ontvangt de opdrachtgever die alleen te gebruiken zijn voor privé gebruik, tevens ontvangt de opdrachtgever de foto's met een subtiel watermerk van MoNoa Photography die te gebruiken zijn voor social media of als anders schriftelijk is besproken.

 10. De gekozen digitale bestanden en foto afdrukken mogen enkel gebruikt worden voor pariculiere doeleinden, voor commerciële doeleinden gelden andere tarieven en voorwaarden.

 11. MoNoa Photography werkt uitsluitend met gespecialiseerde vakmensen en foto laboratoriums die foto gerelateerde producten ( Wall-Arts & Foto afdrukken ) van zeer hoge kwaliteit leveren.

 12. MoNoa Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleur of contrast afwijkingen mocht u besluiten om elders de foto producten te bestellen dan bij MoNoa Photography, de garantie op kleurechtheid zal dan komen te vervallen.

 13. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dient, bestanden of producten is ontvangen.

 14. De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

6. Leveringen aan bedrijven 

 

 1. De gekozen digitale foto bestanden worden binnen de vooraf besproken termijn geleverd zoals in de offerte vermeld staat

 2. De fotograaf beslist welke foto's naar haar normen geschikt zijn voor de nabewerking in de stijl van MoNoa Photography en worden geplaatst in een Online Web Gallery die beveiligd zal zijn met een wachtwoord waarin u een keuze kunt maken.

 3. De opdrachtgever kan geen beroep doen op foto’s die volgens MoNoa Photography niet geschikt zijn om te tonen.

 4. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de NEF bestanden of onbewerkte Jpeg beelden.

 5.  MoNoa Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast.

 6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dient, bestanden of producten is ontvangen.

 7. De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor een optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

 8. De digitale fotobestanden zullen geleverd worden met een eenmalige foto licentie of anders is overeengekomen.

 9. De gemaakte opnames vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf.

 10. Het is niet toegestaan om de geleverde foto's zelf aan te passen in de zin van kleurbewerkingen en contrasten. 

7. Auteursrecht & Publicaties 

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken of ter beschikking gestelde materialen berust bij MoNoa Photography.

 2. Op de geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. 

 3. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

 4. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal en fotowedstrijden, indien de opdrachtgever uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegt worden voor de aanvang van de fotoreportage.

 5. De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de fotografe openbaar gemaakt worden.

 6. Hoge resolutie foto’s mogen niet zonder toestemming openbaar gemaakt of gepubliceerd worden door opdrachtgever of derden.

 7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan, het aanpassen van de kleuren, contrasten en het uitsnijden van de foto in welke zin dan ook, is ten allen tijden niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

 11. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

 12. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

 13. Alle teksten en foto's op de deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van MoNoa Photography, de gehele of gedeeltelijke reproductie hiervan kan leiden tot vervolging. 

 14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

8. Foto licentie

 1. Monica vd Maden is als fotograaf van MoNoa Photography bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te gaan.

 2. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.

 3. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatie rechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 4. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 5. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd de verstrekte licentie onmiddellijk te beëindigen.

9. Cadeaubonnen

 

 1. De fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

 2. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

 3. De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 4. Bij verlies van de cadeaubon is MoNoa Photography niet aansprakelijk, de fotosessie of workshop kan alleen doorgaan bij het inleveren van de cadeaubon.

 5. De geldigheidstermijn van de cadeaubon staat achterop vermelden deze datum vervalt de waarde van de cadeaubon.

 6. Er dient tenminste 1 maand voor de afloop van de cadeaubon een afspraak te worden gemaakt.

 7. In overleg met MoNoa Photography kan de geldigheidsduur van de cadeaubon worden aangepast indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

 8. De cadeaubon is gepasseerd op een fotosessie in Rijen ( Noord-Brabant ) 

 9. Mocht de wens er zijn om elders op locatie te komen, dan zullen er reiskosten en voorrijkosten worden berekend, neem hiervoor contact op met MoNoa Photography voor de mogelijkheden.

10. Workshops - Masterclasses -Privé Coachings - Online lessen - Meeloopdagen - Video Tutorials 

 1. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door de deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door MoNoa Photography.

 2. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, op de website staat per workshop het minimum vereiste aantal deelnemers vermeld

 3. MoNoa Photography behoudt zich het recht voor waar nodig is de locatie en datum te veranderen. 

 4. Na de inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via de e-mail met daarbij een factuur voor de aanbetaling, de aanbetaling dient uiterlijk 3 dagen na factuurdatum te zijn voldaan

 5.  Zodra de aanbetaling voor de workshop op onze bankrekening is bijgeschreven is uw inschrijving definitief.

 6. De deelnemer dient de rest van het openstaande verschuldigde bedrag uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop-Masterclass of Privé coaching te zijn voldaan.

 7. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op de inschrijving. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

 8. Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het maximaal aantal deelnemers staat per workshop op de website vermeld. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt dit op de website aangegeven en is het niet meer mogelijk een plek te reserveren of boeken.

 9. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

 10. Als een workshop vol zit, kunt u MoNoa Photography mailen via info@monoafotografie.nl om u op te geven voor de reservelijst.

 11. Het omboeken van een workshop is uiterlijk tot 3 weken (21 dagen) voor aanvang van de workshop kosteloos mogelijk. Bij een omboeking korter dan 3 weken (21 dagen) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. 

 12. Het afmelden van een workshop is uiterlijk tot 3 weken (21 dagen) voor aanvang van de workshop mogelijk. Bij annulering tussen 30 tot 21 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 21 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht en ontvangt u geen restitutie. 

 13. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, ontvangt u geen restitutie.

 14. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, echter verwachten wij van u wel de gegevens van de plaatsvervangende deelnemer.

 15. MoNoa Photography is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan voor aanvang bericht.

 16. MoNoa Photography is gerechtigd de datum van een workshop of cursus te wijzigen, de cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via de e-mail  en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.

 17. MoNoa Photography is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

 18. MoNoa Photography is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de aangeboden workshop te verplaatsen, deze wordt in overleg verplaatst naar een andere datum. 

 19. MoNoa Photography is gerechtigd bij een uitbraak van een pandemie, oorlog, natuurrampen en dergelijke onvoorzienbare gebeurtenissen waar MoNoa Photography geen invloed op heeft te annuleren zonder restitutie van het inschrijfgeld, MoNoa Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld bij de extra kosten die gemaakt zijn door de cursist voor reis, overnachting kosten en dergelijke.

 20. MoNoa Photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen voor,- tijdens of na de workshop. 

 21. MoNoa Photography is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken aangezien wij met dieren werken.

 22. Al het cursusmateriaal van MoNoa Photography en de aanvullende documentaties zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt onder elke vorm dan ook, denk hierbij aan: Fotografie, Bewerkingsmethoden, Video tutorials, betalend of gratis aan te bieden aan derden met dezelfde onderwerpen en inhoudt als MoNoa Photography.

 23. Het maken van korte beeldopnamen (filmfragmenten of foto’s) van een (gedeelte van) een workshop is toegestaan, mits dit vooraf is besproken en iedereen hier toestemming voor heeft gegeven.

 24. De deelnemer is niet gerechtigd workshop materiaal / tutorials op enerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 25. Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

 26.  Personen die zelf fotografie/nabewerking of video tutorials aanbieden of in het verleden hebben aangeboden in dezelfde specialisatie, of plannen hebben deze in de toekomst aan te bieden,  is het niet toegestaan om deel te nemen aan een workshop of coaching bij MoNoa Photography, MoNoa Photography behoud het recht deze personen uit te sluiten van deelname, tenzij anders is overeengekomen.

 27. Deelnemers behouden de Copyright en Auteurswet regels van de beelden die zij zelf gemaakt hebben tijdens een workshop bij MoNoa Photography, maar bij deelname aan een workshop bij MoNoa Photography gaan ze er mee akkoord deze beelden enkel te gebruiken op hun eigen social media accounts zoals Facebook of Instagram, of voor eigen persoonlijk gebruik op hun eigen website of persoonlijke prints, geen enkel ander commercieel ( betaald of niet ) gebruik van deze beelden is toegestaan, dit omdat deze beelden zijn ontstaan onder begeleiding van MoNoa Photography tijdens een workshop, masterclass of privé coaching 

 28. De foto's die gemaakt zijn tijdens één van de workshops van MoNoa Photography mogen niet ingezonden worden voor deelname aan foto wedstrijden in eender welke vorm.

 29. Elke deelnemer van de workshop bij MoNoa Photography gaat er mee akkoord om minstens 2 afgewerkte digitale bestanden per (honden)model af te leveren aan de honden eigenaren zonder enige kosten als dank voor hun aanwezigheid en hulp tijdens de workshop. Dit dient in hoge resolutie, zonder logo voor particulier gebruik en een versie in lage resolutie met een watermerk van de deelnemend fotograaf, voor gebruik op sociale media.

 30. Heeft u een klacht over een workshop? Neem dan contact op met MoNoa Photography, we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen

 31. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 11. Honden Modellen - tijdens workshops of TFP

 1. Er zal vooraf besproken worden hoeveel foto's de eigenaar van het model ontvangt.

 2. Er zal vooraf besproken worden hoe lang de fotoshoot ongeveer zal duren.

 3. De fotograaf beslist welke foto's naar haar normen geschikt zijn.

 4. De eigenaar van het model kan geen beroep doen op de foto's die volgens MoNoa Photography niet geschikt zijn.

 5. De eigenaar kan geen aanspraak maken op de NEF bestanden of onbewerkte Jpeg beelden.

 6. De digitale foto bestanden worden via Wetranfer verzonden.

 7. Bij deelname aan een TFP opdracht of tijdens het model zitten van een workshop, betaald de fotogaaf de eigenaar van het model geen vergoeding, noch vice versa, in welke vorm dan ook, behalve dat de eigenaar van het model de gemaakte afbeelding(en) uit de fotosessie ontvangen in digitale vorm in ruil voor de investering van het model  zoals tijd en inspanning.

 8. Mocht MoNoa Photography een speciaal model zoeken voor commerciële doeleinden, zal MoNoa Photography wel met een gepaste vergoeding komen zoals bijv. reiskosten vergoeding. 

 9. De oplevering van de afbeelding(en) zal zo snel mogelijk zijn, maar in ieder geval binnen 3 weken na de fotosessie, mits anders vooraf is afgesproken. 

 10. De gemaakte fotobestanden vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf.

 11. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal en fotowedstrijden.

 12. Honden met zware ED - HD - Rugklachten of Knieproblemen zullen worden uitgesloten tot deelname als model voor een workshop, dit omdat het te zwaar zal zijn om model te zitten. 

 13. Bij deelname als model tijdens een workshop zal de eigenaar per hond en deelnemende cursist/fotograaf 2 foto's ontvangen als dank voor je tijd.

 14. Bij het ontvangen van de foto's van de cursisten/fotografen dient je bij het plaatsen van de foto's op social media de naam van de cursist en de foto met watermerk te plaatsen, al tevens ook dat de foto gemaakt is tijdens een workshop van MoNoa Photography

 15. De foto's zal je kosteloos ontvangen. 

 16. Er wordt geen toestemming gegeven als eigenaar om de foto zelf te bewerken zoals genoemd wordt in artikel  7.10

 17. Alles wat vermeld staat in artikel 7.

 18. MoNoa Photography heeft het recht om de afspraak met de eigenaar van het model voor de Workshop of TFP opdracht ten alle tijde te stoppen om redenen als onvoorzien/onverwacht gedrag van mens en dier.

 19. Bij MoNoa Photography staat ten alle tijden het welzijn van het dier op nr 1, en zal daarom nooit risico's nemen om het model in een lastige situatie te laten poseren.

 20. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij ontvangen tijdens het model zitten van TFP - of Workshop opdracht.

12. Foto wedstrijden & Win acties 

 

Door deelname aan de betreffende foto wedstrijd/win acties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de foto wedstrijd/winactie.

 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de foto wedstrijd/winactie. 

 3. MoNoa Photography kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 4. De winnaars dienen binnen 2 weken na bekendmaking van de winnaars per e-mail of via DM op Facebook contact op te nemen met MoNoa Photography om hun prijs te bevestigen, hierna zal de prijs komen te vervallen.

 5. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. 

 7. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. 

 8. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de foto wedstrijd/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 9.  De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. 

 10. MoNoa Photography is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

 11. MoNoa Photography is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzending bedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). 

 12. MoNoa Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

 13. Na bekendmaking van de winnaars, zal de fotoshoot binnen 12 weken plaatsvinden in Rijen ( Noord-Brabant )

 14. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook

 15. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. 

 16. MoNoa Photography is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de gewonnen prijs.

 17. MoNoa Photography is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 18. Fotowedstrijden en Win Acties op Facebook of Instagram zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en Instagram en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door deze social media kanalen.

 13. Annuleren en Opschorting

 

 1.  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 

 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt ( tijdig ) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is MoNoa Photography gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. MoNoa Photography behoudt het recht om de overeenkomst te annuleren indien na het sluiten van de overeenkomst zich nieuwe informatie openbaart die de uitvoering voor MoNoa Photography onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.

 4. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren/ongedaan maken binnen 24 uur na het overeenkomen hiervan. Uitzonderingen hierop zijn opdrachten die plaatsvinden binnen 7 dagen na het overeengekomen.

 5. Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die MoNoa Photography reeds heeft moeten maken en nog onherroepelijk zal moeten maken, of er sprake is van een zwaarwichtige annuleringsreden zal door MoNoa Photography worden bepaald. 


 6. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt ten alle tijden schriftelijk of per email.

 7. Bij ontbinding van de overeenkomst tot 4 weken ( 28 dagen ) voor de opdracht door de opdrachtgever brengt MoNoa Photography 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 8. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot 2 weken ( 14 dagen ) of korter voor aanvang van de opdracht wil annuleren, is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan MoNoa Photography.

 9. Indien de opdrachtgever zonder afmelding niet verschijnt voor de fotosessie, is het volledige bedrag dat is overeengekomen verschuldigd aan MoNoa Photography en wordt geen restitutie verleend. 

 10. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.

14.  Wijzigingen door MoNoa Photography

 

 1. MoNoa Photography is ten allen tijde bevoegd om de opdracht voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum, een ander tijdstip of een andere locatie, denk aan Regen, Zware Mist of extreme hitte.

 2. Indien de datum van de opdracht wordt gewijzigd in verband met de weersomstandigheden of ziekte van de fotografe , dan wordt dit vooraf telefonisch besproken met de opdrachtgever, en zullen wij uitwijken naar ons vooraf besproken reserve datum, MoNoa Photography zal zich te allen tijde ervoor inspannen een nieuwe datum te vinden waarmee de opdrachtgever zich kan verenigen

 3. MoNoa Photography kan niet gehouden worden aan enige verplichting indien hij hierdoor gehinderd wordt door overmacht.

 4. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken die in de wet, jurisprudentie en in het algemeen verkeer geldende opvattingen als overmacht (kunnen) worden aangemerkt en waardoor MoNoa Photography wordt belemmert in het uitvoeren van de werkzaamheden.

15. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoording
 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het inzien van de fotobestanden op de MoNoa webgalerie schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. 

 2. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen. 

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 4. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. 

 5. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 7 dagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend bij MoNoa Photography.

 6.  Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

 7. U bent tijdens de fotoshoot of workshop zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen.

 8. Deelname aan een fotoshoot of workshop is volledig voor uw eigen risico

 9. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. 

 10. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

16. Wijzigingen 

 

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2.  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. 

 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 17. Overige Bepalingen

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tevens wordt door het accepteren van deze algemene voorwaarden vooraf een forumkeuze gemaakt voor een Nederlandse rechter.

 2. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de andere bepalingen van toepassing.

 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter wanneer zij zich beiden voldoende hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten.

bottom of page